Những năm qua, BV Bình Dân, Đà Nẵng vẫn thường xuyên tuyên truyền công tác phòng chống tác hại thuốc lá (PCTHTL) nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ viên chức, nhân viên y tế và người bệnh và người nhà người bệnh và khách đến liên hệ công tác với bệnh viện về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Xây dựng môi trường không khói thuốc ở nơi công cộng và giám sát, đánh giá tình hình các hoạt động PCTH thuốc lá. Tăng cường năng lực cho cán bộ tham gia hoạt động PCTH thuốc lá, tổ chức kiểm tra  thường xuyên về PCTHTL, các quy định của Luật PCTHTL và các văn bản hướng dẫn.

thuốc lá,tác hại thuốc lá
BV Bình Dân Đà Nẵng xây dựng bệnh viện không khói thuốc

Nâng cao nhận thức của CBVC, nhân viên y tế và người bệnh và người nhà người bệnh và khách đến liên hệ công tác với bệnh viện về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thi hành.

 

Xây dựng môi trường không khói thuốc ở nơi công cộng và giám sát, đánh giá tình hình các hoạt động PCTH thuốc lá.

Tăng cường năng lực cho cán bộ tham gia hoạt động PCTH thuốc lá, tổ chức kiểm tra  thường xuyên về PCTHTL, các quy định của Luật PCTHTL và các văn bản hướng dẫn.

Theo đó, Ban giám đốc Bệnh viện cũng đưa ra nhiều nội dung hoạt động như Bệnh viện Bình Dân Đà Nẵng đã điều chỉnh và bổ sung ban Phòng chống tác hại thuốc lá, củng cố mạng lưới phòng chống tác hại thuốc lá tại các khoa phòng, phối hợp với các khoa phòng trong vận động tuyên truyền PCTHTL tại các khoa phòng.

Xây dựng bệnh viện không thuốc lá, phát động và duy trì thường xuyên phong trào thi đua không hút thuốc lá trong các khoa, phòng, cán bộ, công chức viên chức người lao động đăng ký không hút thuốc lá trong bệnh viện. 

K.Chi