Theo Kế hoạch Phòng chống tác hại thuốc lá năm 2021 của thành phố Hải Phòng, thành phố sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về tác hại thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của người dân trong việc phòng chống tác hại của thuốc lá; thực thi nghiêm túc các quy định của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và các văn bản hướng dẫn có liên quan khác.

Các cấp chính quyền, tổ chức đoàn thể, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, trường học bệnh viện... đều xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá; tổ chức tuyên truyền, phổ biến về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc và các quy định pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Xây dựng mô hình môi trường không khói thuốc, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố.

Năm 2021, Hải Phòng đề ra mục tiêu 100 % cơ sở y tế triển khai các quy định của Luật Phòng chống tác hại thuốc lá; trong đó 80% thực thi nghiêm quy định cấm hút thuốc trong khuôn viên đơn vị; 100% trường học triển khai các quy định của Luật Phòng chống tác hại thuốc lá; trong đó 80% thực thi nghiêm quy định cấm hút thuốc trong khuôn viên đơn vị; 100% các công ty xe khách triển khai các quy định của Luật Phòng chống tác hại thuốc lá; trong đó 85% thực thi nghiêm quy định cấm hút thuốc trên phương tiện vận chuyển hành khách.

Có 100 nhà hàng thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc trong khu vực nhà hàng. Có 50 nhà máy, xí nghiệp trong thành phố thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc tại nơi làm việc trong nhà.

Để đạt được mục tiêu trên, thành phố đưa ra nhiều giải pháp thực hiện trong đó là công tác tuyên truyền. Cụ thể, tổ chức phổ biến thường xuyên trên phương tiện thông tin đại chúng như: Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng; Báo Hải Phòng, Chuyên đề An ninh Hải Phòng, Cổng Thông tin điện tử thành phố, tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, các quy định của Luật PCTH thuốc lá.

thuốc lá,Hải Phòng
Tuyên truyền tới cộng đồng về Luật phòng chống tác hại thuốc lá.
 

Cung cấp tài liệu, tờ rơi, panô về phòng, chống tác hại thuốc lá do trung ương và thành phố sản xuất đến các sở, ban ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố.

Thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nội dung đa dạng, phong phú, thiết thực, trực quan đến các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan đoàn thể, các cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân như: mít tinh, nói chuyện chuyên đề, thi tìm hiểu về tác hại của thuốc lá, tổ chức các chương trình văn hóa, văn nghệ, các hình thức trao đổi, tọa đàm, hội thi, hội thảo, phát động các cuộc thi sáng tác: tác phẩm, tiểu phẩm, thi tìm hiểu, các hình thức sân khấu hóa; tuyên truyền bằng các tranh ảnh truyền thông, pano, áp phích... về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Xây dựng các mô hình môi trường không khói thuốc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố. Các cơ quan, đơn vị ký giao ước thi đua với các tiêu chí: đơn vị không có cán bộ, công nhân viên hút thuốc lá; tổ chức cho cán bộ, công nhân viên tham gia ký cam kết thi đua thực hiện luật phòng chống tác hại thuốc lá; tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị không khói thuốc lá. Các đơn vị kịp thời biểu dương, khen thưởng các đơn vị thực hiện tốt và duy trì mô hình, ý tưởng sáng tạo, hiệu quả. Triển khai quyết liệt các quy định cấm hút thuốc lá tại các bệnh viện, trường học, trên các phương tiện giao thông công cộng.

Ngoài ra, công tác tập huấn cũng được ưu tiên, theo đó, Hải Phòng sẽ mở các lớp tập huấn cho cộng tác viên, cán bộ phụ trách hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá của các sở, ban ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các cấp.

Mở các lớp tập huấn cho cán bộ thanh tra sở, ngành liên quan, công an, quản lý thị trường về các quy định của luật phòng chống tác hại thuốc lá và các văn bản hướng dẫn.

Về công tác thanh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật phòng chống THTL, Hải Phòng thường xuyên duy trì hoạt động các đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá trên địa bàn thành phố. Tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất đối với các hoạt động phòng, chống thuốc lá trên địa bàn thành phố.


Phương Thúy