Theo đó, UBND thành phố Hải Phòng đã yêu cầu  các Sở, ban, ngành, đoàn thể của thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá của cơ quan đơn vị, địa phương.

Xây dựng Kế hoạch hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá; triển khai các hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức về tác hại của thuốc lá, các quy định của Luật phòng chống tác hại của thuốc lá, các văn bản hướng dẫn và các quy định xử lý vi phạm trong lĩnh vực phòng chống tác hại của thuốc lá trên trang thông tin điện tử của các cơ quan đơn vị; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá và xử lý vi phạm theo quy định.

thuốc lá,tác hại thuốc lá
Tuyên truyền cho người dân về tác hại của thuốc lá. 
 

Chủ động huy động nguồn lực, bố trí kinh phí đáp ứng yêu cầu của công tác phòng chống tác hại thuốc lá, treo lắp biển báo quy định cấm hút thuốc tại khu vực cấm hút thuốc tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tích cực vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên tham gia phòng chống tác hại thuốc lá, gương mẫu, tự giác chấp hành việc không hút thuốc lá nơi công cộng, nơi làm việc; Phát động phong trào thi đua “Môi trường công sở không khói thuốc”.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể; Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học nghiêm túc triển khai Kế hoạch này; báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế - Cơ quan thường trực Chương trình phòng, chống tác hại thuốc lá trước ngày 15/12/2021 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Y tế.

K.Chi