Theo đó, đơn vị đặt ra mục tiêu 1: Nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, người lao động về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật Phòng chống tác hại thuốc lá (PCTHTL) và các văn bản hướng dẫn thực hiện. 

Chỉ số: 100% lãnh đạo Sở, trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở vàcông chức, viên chức, người lao động hiểu biết về quy định của Luật PCTHTL. 

Mục tiêu 2: Tiếp tục tăng cường việc thực hiện quy định về môi trường không khói thuốc và các quy định của pháp luật về PCTHTL. Theo đó, 100% các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện nghiêm túc quy định cấm hút thuốc lá tại nơi công sở.

100% công chức, viên chức, người lao động Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục thực hiện nghiêm túc nội dung phong trào “5 không” “5 có” trong đó có nội dung “không hút thuốc lá tại nơi công sở” do Sở Khoa học và công nghệ phát động tại Công văn số 39/SKHCN-VP ngày 13/01/2021.

Mục tiêu 3: Tăng cường năng lực cho cán bộ tham gia hoạt động PCTHTL với 100% thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá của Sở tham gia tập huấn nâng cao năng lực về thực hiện môi trường không khói thuốc, Luật PCTHTL và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật PCTHTL theo quy định.

 
thuốc lá
Ảnh minh hoạ. 

Để thực hiện các mục tiêu trên, Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện các hoạt động tuyên truyền để nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, ngườilao động trong cơ quan, đơn vị về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc.

Các nội dung tuyên truyền như Luật PCTHTL, các văn bản hướng dẫn thực hiện và các quy định về PCTHTL khác có liên quan.  Tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ; lồng ghép tuyên truyền tại các hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật, các cuộc họp sơ kết, tổng kết cơ quan, đơn vị, đoàn thể. Tăng cường việc thực hiện quy định về môi trường không khói thuốc.

Tiếp tục kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá của Sở Khao học và Công nghệ; ban hành kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá tại Sở Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2021-2022. 

Phát huy vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc Sở triển khai các hoạt động về PCTHTL, ký giao ước thi đua với tiêu chí: Cơ quan, đơn vị không có công chức, viên chức, người lao động hút thuốc lá, tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị không khói thuốc lá; tổ chức cho công chức, viên chức, người lao động ký cam kết thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

K.Chi