Mục tiêu của Kế hoạch cũng đồng thời thực hiện việc kiểm soát mức cung cấp các sản phẩm thuốc lá nhằm giảm tỷ lệ mắc và chết do các bệnh có liên quan đến thuốc lá, giảm tổn thất về kinh tế và sức khỏe cho mỗi người, mỗi gia đình và toàn xã hội; đảo đảm quyền của những người không hút thuốc lá được sống trong bầu không khí không có khói thuốc lá; tăng cường việc thực thi nghiêm Luật PCTH thuốc lá và xây dựng môi trường không khói thuốc tại huyện Lệ Thủy.

Kế hoạch cũng gắn với mục tiêu cụ thể, đó là: Tiếp tục nâng cao nhận thức của người dân về tác hại việc sử dụng thuốc lá, các quy định của Luật PCTH thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thực hiện; phấn đấu 100% lãnh đạo huyện, các phòng ban, đơn vị và các xã, thị trấn hiểu biết về quy định của Luật PCTH thuốc lá; 98% người dân tại cộng đồng hiểu biết về tác hại thuốc lá; 82% người dân tại cộng đồng hiểu biết về các bệnh do hút thuốc lá gây ra; 70% người dân tại cộng đồng biết về quy định của Luật PCTH thuốc lá.

 
thuốc lá,tác hại thuốc lá
Ảnh minh hoạ. 

Ngoài ra, huyện cũng tập trung tuyên truyền, hoạt đông nâng cao năng lực PCTH thuốc lá cho cán bộ tham gia hoạt động PCTH thuốc lá, đưa nội dung giảng dạy về PCTH thuốc lá vào trường học và nhân rộng việc thực hiện các mô hình môi trường không khói thuốc; ban hành Kế hoạch về PCTH thuốc lá năm 2021 - 2022; tổ chức ít nhất 03 buổi truyền thông (nói chuyện chuyên đề) trực tiếp được tổ chức về tác hại thuốc lá và quy định của pháp luật về PCTH thuốc lá; 100% cơ quan hành chính của huyện thực hiện quy định cấm hút thuốc tại nơi công sở; 100% trường Mầm non và Tiểu học thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc trong khuôn viên trường học; 90% trường THCS, trường PTTH trong toàn huyện thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc trong khuôn viên trường học; có ít nhất 03 nhà hàng thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá trong nhà của nhà hàng; 100% bệnh viện và cơ quan y tế tuyến huyện có quy định về việc thực thi môi trường không khói thuốc trong khuôn viên của đơn vị, trong đó 95% đơn vị này thực hiện nghiêm môi trường không khói thuốc.

K.Chi