95 % người dân hiểu về THTL

Theo đó, Ninh Bình sẽ tiếp tục tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật Phòng chống tác hại thuốc lá (PC THTL) và các văn bản hướng dẫn để ít nhất 95% người dân tại cộng đồng hiểu biết về tác hại của thuốc lá và quy định của Luật PC THTL; Giám sát, đánh giá tình hình thực hiện các hoạt động PC THTL của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Năm 2021 và 2022, thực hiện một số cuộc kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về phòng chống tác hại của thuốc lá tại các sở, ngành, cơ quan, doanh nghiệp… của tỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm nếu có; nâng cao năng lực PC THTL cho cán bộ tham gia hoạt động PC THTL, đưa nội dung giảng dạy về PC THTL vào trường học và nhân rộng việc thực hiện mô hình môi trường không khói thuốc;

Tăng cường tổ chức thực hiện kiểm tra giám sát, đánh giá việc thực hiện các quy định về cấm quảng cáo, khuyến mại, tài trợ các sản phẩm thuốc lá, kinh doanh bất hợp pháp các sản phẩm thuốc lá. Đồng thời, kiên quyết thực hiện triệt để các quy định về phòng chống tác hại của thuốc lá tại các địa điểm cấm hút thuốc mà Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá quy định.

Trong đó, Tỉnh tập trung thực hiện tốt công tác chỉ đạo; Công tác tuyên truyền đặc biệt là đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức Lễ Mít tinh, diễu hành và đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, PC THTL trong Ngày Thế giới không thuốc lá (31/5) và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (25/5 - 31/5) và Tổ chức truyền thông trực tiếp tại các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, khách sạn, nhà hàng không khói thuốc;

Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các chính sách pháp luật về phòng chống tác hại của thuốc lá, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác phòng chống tác phòng chống tác hại của thuốc lá; Xây dựng các mô hình môi trường không khói thuốc tại các cơ quan trên địa bàn tỉnh; công tác thanh, kiểm tra, giám sát việc thực thi Luật PCTH thuốc lá; công tác nghiên cứu, đánh giá.

thuốc lá,Ninh Bình
Tuyên truyền về tác hại thuốc lá cho thanh niên. 

Tổ chức thực hiện 

UNBD tỉnh Ninh Bình giao cho Sở Y tế là cơ quan thường trực về PC THTL của tỉnh, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tổ chức, điều phối thực hiện chương trình, kế hoạch phòng chống tác hại thuốc lá trên phạm vi toàn tỉnh.

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành đoàn thể; UBND các huyện, thành phố hướng dẫn và triển khai thực hiện Kế hoạch này đảm bảo thực hiện đạt kết quả các mục tiêu đề ra.

 

Phát động và duy trì phong trào thi đua “Không hút thuốc lá tại bệnh viện/cơ sở khám chữa bệnh” trong toàn ngành y tế. Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức xây dựng mô hình điểm “Bệnh viện không khói thuốc lá”; chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai, giám sát thực hiện quy định cấm hút thuốc trong khuôn viên các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức nghiên cứu, đánh giá tỷ lệ sử dụng thuốc lá tại cộng đồng dân cư của tỉnh vào năm 2021 theo lứa tuổi và theo giới. Chỉ đạo các bệnh viện tích cực nghiên cứu về nguy cơ bệnh tật và tử vong do sử dụng thuốc lá và hít phải khói thuốc lá thụ động xảy ra.

Tham mưu Ban Chỉ đạo PC THTL tỉnh thành lập Đoàn Thanh, kiểm tra, giám sát liên ngành về PC THTL của tỉnh;

Phối hợp với các Sở, ngành liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tập huấn, phổ biến kiến thức về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn...;

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan căn cứ vào tình hình thực tế tham mưu, tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày “Thế giới không thuốc lá 31/5” và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá của tỉnh; Đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp, xây dựng báo cáo cho Ban Chỉ đạo PC THTL tỉnh về việc thực hiện kế hoạch hoạt động PC THTL trên địa bàn tỉnh. Báo cáo UBND tỉnh và Trung ương theo quy định.

Ngoài ra, Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, hướng dẫn và phối hợp với các địa phương, đơn vị tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao không khói thuốc trên địa bàn. Bổ sung các tiêu chí không hút thuốc lá vào phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, các quy định trong các hương ước, quy ước văn hóa của làng, thôn, ấp, bản, khu dân cư;

Kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện quy định cấm quảng cáo, khuyến mại các sản phẩm thuốc lá và xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm. Chỉ đạo thực hiện nghiêm việc không nhận tài trợ và đưa các thông tin quảng cáo, khuyến mại, tài trợ của các công ty thuốc lá.

Phối hợp Sở Y tế triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về tác hại của thuốc lá, các quy định của Luật PC THTL và các văn bản hướng dẫn bằng các hình thức trực quan, sinh động.

Chỉ đạo các đơn vị, trường học trong tỉnh triển khai tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật phòng, chống tác hại thuốc lá, kiến thức về tác hại thuốc lá điếu và các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức người lao động và học sinh, học viên; thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá điếu và các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha trong khuôn viên trường học; lồng ghép nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào nội dung bài giảng phù hợp với cấp học...

K.Chi