Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá tỉnh Thái Bình, từ khi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá có hiệu lực vào năm 2013, công tác phòng chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh đã được triển khai đồng bộ.

Ngành Y tế đã phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền và kiểm tra, giám sát liên ngành việc thực thi phòng, chống tác hại của thuốc lá nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về tác hại của khói thuốc lá và sự cần thiết của việc xây dựng môi trường không khói thuốc.

Đến nay, trên 90% cơ quan, đơn vị thành lập ban chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá. 100% đơn vị y tế cam kết xây dựng môi trường không khói thuốc. Một số cửa hàng lớn trên địa bàn thành phố đã có biển không bán thuốc lá cho trẻ dưới 18 tuổi. 35 trường học, 36 địa phương, các bệnh viện đã xây dựng mô hình điểm về phòng chống tác hại của thuốc lá.

 
thuốc lá,tác hại thuốc lá
Tác hại thuốc lá. 

Đến năm 2022, các ban ngành, đơn vị địa phương sẽ tiếp tục củng cố, kiện toàn ban chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá; tăng cường tuyên truyền, phổ biến tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc; tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho các sở, ban, ngành, huyện, thành phố trong việc xây dựng và triển khai chính sách không hút thuốc nơi công cộng, nơi làm việc.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá tỉnh sẽ nhân rộng mô hình điểm không khói thuốc, tăng cường kiểm tra, giám sát để công tác phòng chống tác hại của thuốc lá đạt hiệu quả cao.

Phương Thúy