UBND tỉnh An Giang vừa ban hành Kế hoạch triển khai và cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện thực hiện mức độ 4 năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Cải cách hành chính
Ảnh minh họa.

Theo Kế hoạch, năm 2021 sẽ hướng đến việc đổi mới phương thức phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng của cá nhân, tổ chức làm thước đo quan trọng trong phát triển Chính phủ điện tử; bảo đảm gắn kết chặt chẽ, đồng bộ ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính, đổi mới lề lối, phương thức làm việc, xác định ứng dụng công nghệ thông tin là công cụ hữu hiệu hỗ trợ, thúc đẩy cải cách hành chính.

UBND tỉnh xác định, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính nhằm công khai, minh bạch trong giao dịch thủ tục hành chính với người dân, doanh nghiệp, góp phần nâng cao chỉ số cạnh tranh ICT, thúc đẩy và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang.

 

Trong năm nay, tỉnh sẽ cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện thực hiện mức độ 4 nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

Để đảm bảo Kế hoạch được triển khai hiệu quả, thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ sau: Đảm bảo cung cấp các biểu mẫu, thành phần hồ sơ trong quy trình điện tử giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; Hoàn thiện việc xây dựng, ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong xử lý hồ sơ thủ tục hành chính; Ban hành danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và danh mục các dịch vụ công trực tuyến không đủ điều kiện thực hiện mức độ 4; Đánh giá chất lượng theo danh sách các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đã cung cấp trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Mặt khác, sẽ tích hợp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 với Cổng dịch vụ công Quốc gia để tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân, doanh nghiệp trong việc giải quyết thủ tục hành chính; Tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân, doanh nghiệp về việc sử dụng và lợi ích của dịch vụ công trực tuyến.

Anh Duy