Từ tháng 9/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 5201 về việc nâng cao hiệu quả của việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (bưu điện). Công văn này nhằm triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích tại địa phương.

Cải cách hành chính
Ảnh minh họa.

Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, có giải pháp cụ thể để nâng cao việc sử dụng dịch vụ bưu chính công ích. Đồng thời, đề nghị Bưu điện tỉnh tiếp tục nghiên cứu đổi mới, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ bưu chính công ích trong công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh là một trong những đơn vị đã tích cực phối hợp với Bưu điện tỉnh thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Tính đến ngày 15/7/2021, Bưu điện đã tiếp nhận 11.717 hồ sơ và chuyển trả kết quả 30.091 hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp đến làm thủ tục tại Trung tâm.

Cũng tính đến ngày 15/7/2021, Bộ phận Một cửa cấp huyện đã tiếp nhận, trả kết quả giải quyết 3.163 hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính công ích trong tổng số 41.367 hồ sơ thủ tục hành chính (chiếm tỷ lệ 7,46%). Bộ phận Một cửa cấp xã đã tiếp nhận, trả kết quả giải quyết 1.604 hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính công ích trong tổng số 140.067 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 1,15%).

 

Có thể nói, việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích đã tạo nhiều thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tiếp cận với các cơ quan nhà nước, mang lại hiệu quả, ý nghĩa thiết thực, giúp các tổ chức, cá nhân giảm chi phí, thời gian đi lại đối với địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Đồng thời giảm áp lực cho Bộ phận Một cửa, góp phần đẩy mạnh việc cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tuy nhiên, thẳng thắn đánh giá thì việc triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích tại một số đơn vị chưa thật sự hiệu quả, không có số lượng thủ tục hành chính phát sinh qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc số lượng hồ sơ thủ tục hành chính phát sinh nhiều nhưng thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích còn thấp.

Một trong những nguyên nhân là do Bưu điện tỉnh thực hiện chưa hiệu quả công tác tuyên truyền dẫn đến phần lớn người dân chưa tin dùng dịch vụ bưu chính công ích, còn tâm lý e ngại, sợ mất giấy tờ gốc khi sử dụng dịch vụ.

Cùng với đó, nhân viên Bưu điện chưa nắm được đầy đủ kiến thức, kỹ năng tiếp nhận thủ tục hành chính ở nhiều lĩnh vực nên khi tiếp nhận hồ sơ vẫn còn lúng túng và khó khăn, vì vậy hồ sơ thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích chưa đạt yêu cầu đề ra.

Xuân Bách