Theo Kế hoạch này, Bộ Thông tin và Truyền thông phấn đấu xây dựng Bộ chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đi đầu trong hoạt động chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, thực hiện thành công sứ mệnh dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia.

Trọng tâm cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 của Bộ là cải cách thể chế; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đầy đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chuyển đổi số Bộ Thông tin và Truyền thông.

3 yêu cầu đặt ra đối với Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 gồm: Bám sát chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ và yêu cầu cải cách hành chính của Bộ để xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính phù hợp, khả thi; Kế thừa, phát huy những thành tựu đã đạt được trong cải cách hành chính giai đoạn trước, tiếp thu những kinh nghiệm, bài học thành công của các bộ, ngành, địa phương khác trong cải cách hành chính để vận dụng trong cải cách hành chính của Bộ; Chủ động, sáng tạo, đổi mới trong thực hiện cải cách hành chính, khẳng định vai trò của Bộ Thông tin và Truyền thông trong xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, chuyển đổi số quốc gia.

Cải cách hành chính
Ảnh minh họa.

Trong Kế hoạch cũng nêu rõ những nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể liên quan tới cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

 

Để hiện thực hóa các mục tiêu đề ra, thời gian tới, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như: Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành việc triển khai thực hiện cải cách hành chính của Bộ và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông. Gắn việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính hàng năm với đánh giá trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, quản lý của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, người dân, doanh nghiệp và xã hội để mọi cán bộ, công chức của Bộ Thông tin và Truyền thông và người dân nhận thức đúng, đồng thuận, chấp hành các chủ trương, chính sách, nội dung cải cách hành chính của Đảng, Chính phủ và của Bộ.

Tăng cường sự tham gia của các tổ chức, người dân, doanh nghiệp trong việc giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động của Bộ và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ. Lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công là thước đo chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước.

Đặc biệt, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ đổi mới phương pháp theo dõi, đánh giá định kỳ kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; thường xuyên đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức. Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính hàng năm của cơ quan hành chính thuộc Bộ; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tổ chức đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các cơ quan hành chính theo hướng toàn diện, đa chiều, công khai, minh bạch, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong đánh giá. Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, truyền thông trong khảo sát trực tuyến người dân, tổ chức về sự phục vụ của Bộ và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ…

Ngọc Mai