Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính quý III và phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2021.

Theo báo cáo, việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý và điều hành của Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục được đẩy mạnh. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ hiện nay đã triển khai thực hiện tốt các chương trình ứng dụng CNTT phục vụ hoạt động chỉ đạo, tác nghiệp của Bộ như hệ thống trao đổi văn bản điện tử qua hệ thống Quản lý văn bản và điều hành trên nền web, hệ thống Thông tin nội bộ, hệ thống Email, hệ thống Video Conference phục vụ các hội nghị, cuộc họp giao ban trực tuyến, hệ thống điện thoại IP phone, góp phần hỗ trợ công tác quản lý điều hànhvà tác nghiệp nâng cao chất lượng công tác.

Cải cách hành chính
Ảnh minh họa.
 

Kiến trúc Bộ Thông tin và Truyền thông phiên bản 2.0 đang được triển khai, cập nhật phù hợp với Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam 2.0.

Việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến được Bộ Thông tin và Truyền thông đặc biệt quan tâm. 100% thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến mức độ 4. Trong đó, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 4 có phát sinh hồ sơ đạt 65%, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến đạt 62%. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến được kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia đạt 54% (111/207 thủ tục hành chính).

Ngoài ra, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tích hợp, triển khai dùng chung nền tảng thanh toán trực tuyến Payment Platform của Cổng Dịch vụ công quốc gia, cho phép người dân, doanh nghiệp thanh toán phí, lệ phí (nếu có) trực tuyến, không dùng tiền mặt, bằng nhiều phương tiện khác nhau khi sử dụng dịch vụ công của Bộ. Trong quý III năm 2021 đã có 81 giao dịch thanh toán trực tuyến thành công.

Bình Minh