Chỉ số CCHC của các cơ quan hành chính trực thuộc Bộ (bao gồm Chỉ số CCHC của các Cục trực thuộc Bộ và Chỉ số CCHC của các Vụ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ) được ban hành và tổ chức thực hiện nhằm theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của các đơn vị, nâng cao chất lượng CCHC của các đơn vị nói riêng và của Bộ TT&TT nói chung, cải thiện thứ hạng của Bộ TT&TT trong bảng xếp hạng Chỉ số CCHC của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, góp phần xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả.

Thông qua Chỉ số CCHC được công bố hàng năm, các cơ quan hành chính thuộc Bộ xác định rõ mặt mạnh, mặt yếu của mình trong thực hiện CCHC, qua đó giúp các cơ quan hành chính có những điều chỉnh cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả CCHC của đơn vị.

Việc xác định Chỉ số CCHC của các cơ quan hành chính hàng năm góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các đơn vị trong việc thực hiện công tác CCHC của đơn vị nói riêng và của Bộ nói chung.

Cải cách hành chính
Ảnh minh họa.

Về kết quả cụ thể, năm 2020, giá trị trung bình chỉ số CCHC của 10 Cục là 84,54%, tăng 6,86 với năm 2019 và là năm các Cục có kết quả cải cách hành chính trung bình cao nhất trong 5 năm. 8/10 Cục có chỉ số CCHC đạt trên 80% (trong khi đó, năm 2019 chỉ có 4/10 Cục có chỉ số CCHC đạt trên 80%), 2 Cục còn lại có chỉ số CCHC đạt trên 73% (không có Cục nào đạt dưới 70% như năm 2019).

Các Cục có chỉ số CCHC tăng cao nhất là Cục Viễn thông (tăng 17,28%, tăng 4 bậc trong bảng xếp hạng), Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (tăng 14,78%, tăng 5 bậc trong bảng xếp hạng), Cục An toàn thông tin (tăng 12,24%), Cục Báo chí (tăng 10,62%).

 

Cục Bưu điện Trung ương vẫn là đơn vị có kết quả CCHC tốt nhất, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử có kết quả cải thiện nổi bật so với năm 2019, Cục Thông tin đối ngoại và Cục Thông tin cơ sở là các Cục có kết quả CCHC khá cao và ổn định. Cục Báo chí mặc dù có kết quả chỉ số CCHC năm 2020 tăng cao nhưng chưa có sự thay đổi về thứ hạng.

Chỉ có 2/10 Cục có chỉ số CCHC giảm là Cục Tần số vô tuyến (giảm 5,18%) và Cục Tin học hóa (giảm 4,52%) so với năm 2019. Cục Tần số vô tuyến điện giảm 6 bậc (từ hạng 2 xuống hạng 8), Cục Tin học hóa giảm 4 bậc trong bảng xếp hạng (từ hạng 6 xuống hạng 10) so với năm 2019.

Chỉ số CCHC của các Vụ, Văn phòng, Thanh tra đạt giá trị trung bình cao nhất trong các năm, năm 2020 tăng 2,24% so với năm 2019. 10/11 đơn vị có chỉ số CCHC đạt trên 80% (trong đó 7/10 đơn vị có chỉ số đạt trên 90%), duy nhất Vụ Kế hoạch -Tài chính có chỉ số CCHC đạt dưới 80%.

7/11 đơn vị có chỉ số CCHC tăng so với năm 2019. Trong đó, Văn phòng Bộ và Vụ Pháp chế có chỉ số tăng cao nhất với lần lượt là 6,54% và 6,14%. Vụ Pháp chế tăng 4 bậc từ vị trí thứ 7 lên vị trí thứ 3, Văn phòng Bộ tăng 4 bậc từ vị trí thứ 9 lên vị trí thứ 5.

3 đơn vị có kết quả chỉ số giảm và thứ bậc giảm là Thanh tra Bộ (giảm 4 bậc), Vụ Hợp tác quốc tế (giảm 4 bậc), Vụ Kế hoạch – Tài chính (giảm 1 bậc). Vụ Thi đua - Khen thưởng mặc dù chỉ số CCHC năm 2020 giảm so với năm 2019 ( giảm 1,49%) nhưng vẫn là đơn vị đứng đầu bảng xếp hạng với kết quả chỉ số đạt 93,33%.

Tổng quan kết quả CCHC năm 2020 của các đơn vị Khối cơ quan Bộ cho thấy, kết quả CCHC của các đơn vị khối cơ quan Bộ cao và tương đối đồng đều giữa các đơn vị cả về điểm thẩm định và điểm điều tra xã hội học (10/11 đơn vị có kết quả điều tra XHH đạt trên 90%). Trong đó, Vụ Thi đua - Khen thưởng và Vụ Khoa học và Công nghệ là đơn vị có kết quả rất cao và ổn định qua các năm.

Bình Minh