Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Nam Định Vũ Trọng Quế vừa ký ban hành Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý III năm 2021.

Cải cách hành chính
Ảnh minh họa.

Theo báo cáo, thời gian qua, Sở TT&TT đã triển khai xây dựng nhiều kế hoạch liên quan đến công tác cải cách hành chính của tỉnh, của cơ quan theo nhiệm vụ được phân công. Chẳng hạn, Kế hoạch số 973 về cải cách hành chính năm 2021; Kế hoạch số 1000 về Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021; Kế hoạch số 1012 về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021; Kế hoạch số 838 về triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông…

Sở cũng đã triển khai khá tốt công tác tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; công tác truyền thông, trong đó nhấn mạnh hoạt động tuyên truyền đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, điều hành của cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Đến nay, 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở đã thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích và qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

 

Trong quý III năm 2021 (từ ngày 15/6/2021 đến ngày 14/9/2021), Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở TT&TT tại Trung tâm Phục vụ hành chính công đã tiếp nhận và trả kết quả được 26 hồ sơ. 100% hồ sơ đều được giải quyết đúng thời hạn, đúng quy trình; thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ luôn sớm hơn 70% so với thời gian giải quyết hồ sơ theo quy định, bảo đảm giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện cho cá nhân, tổ chức.

Theo Sở TT&TT, công tác cải cách hành chính tại địa phương vẫn đang còn một số khó khăn, vướng mắc như: Công tác truyền thông nhằm tạo chuyển biến nhận thức về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính còn hạn chế, chưa thực sự huy động các tổ chức, cá nhân tham gia tích cực vào công cuộc cải cách thủ tục hành chính; Người dân chưa quen với việc sử dụng dịch vụ bưu chính công ích, tâm lý e ngại khi tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Sở TT&TT đề xuất cần xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát chéo việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính giữa các cơ quan quản lý nhà nước, giữa các địa phương trong tỉnh.

Mặt khác, cần có cơ chế đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, khai thác phương tiện Internet, nội dung số, mạng xã hội nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác truyền thông kiểm soát thủ tục hành chính.

Xuân Bách