Đây là bước triển khai nhằm hiện thực hóa Quyết định số 1216 ngày 13/8/2021 của Bộ TT&TT về ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 trên hệ thống thông tin cơ sở.

Cải cách hành chính
Ninh Thuận: Ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính 2021- 2030

Sở TT&TT tỉnh Ninh Thuận xác định rõ 3 mục đích hướng tới của Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính lần này gồm: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện cải cách hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ;

Nâng cao nhận thức về cải cách hành chính, tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong triển khai cải cách hành chính; nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong trong việc giám sát hoạt động thực thi công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, của cơ quan hành chính nhà nước các cấp;

 

Tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan hành chính nhà nước với các cơ quan báo, đài, bảo đảm thông tin về tình hình triển khai và kết quả thực hiện cải cách hành chính tại các sở, ngành và địa phương được phản ánh đầy đủ, kịp thời.

Yêu cầu đặt ra là phải thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền có hiệu quả gắn với lộ trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể của kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 của tỉnh; Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ.

Cùng với đó, tuyên truyền phải góp phần nâng cao dân trí, phòng, chống tham nhũng, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đẩy mạnh hội nhập quốc tế.

Từ năm 2021 đến năm 2030, các nội dung về cải cách hành chính sẽ được đẩy mạnh tuyên truyền thông qua các cơ quan báo, đài, chương trình phát thanh trên hệ thống truyền thanh cấp huyện, truyền thanh cấp xã; thông tin trên bảng tin công cộng tại nơi đông người, tụ điểm sinh hoạt văn hóa, sinh hoạt cộng đồng của người dân; các tài liệu tuyên truyền đặt tại tủ sách pháp luật của xã, phường, thị trấn, điểm bưu điện – văn hóa xã; trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và các trang thông tin điện tử của sở, ngành, địa phương.

Ngọc Mai