Để thực hiện hình thức thanh toán này, bệnh viện đã liên kết với Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Phù Tài triển khai thực hiện mở tài khoản chuyên thu tại Ngân hàng và ủy nhiệm cho ngân hàng này thu hộ đối với một số khoản thu bằng tiền mặt từ hoạt động dịch vụ của Bệnh viện.

Ngân hàng đặt máy POS tại các điểm thu viện phí của Bệnh viện để tiện cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân thanh toán bằng thẻ tín dụng.

 

Việc ủy nhiệm cho ngân hàng thu hộ tạo thuận tiện hơn cho bệnh viện, đồng thời giảm tải công việc cho bộ máy kế toán của Bệnh viện và giảm các chi phí phát sinh trong việc tổ chức thu, nộp các khoản thu từ hoạt động dịch vụ.

Khánh Chi