Nộp thuế điện tử
Chính thức áp dụng hóa đơn điện tử từ 1/7/2022 (ảnh minh họa).

Đây là nội dung tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ vừa ban hành quy định về hóa đơn, chứng từ. Theo đó, từ ngày 1/7/2022 chính thức bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn giấy đang áp dụng hiện nay sẽ tiếp tục thực hiện đến 30/6/2022.

Trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử, nhưng cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng về hạ tầng công nghệ thông tin, mà tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy thì cơ sở kinh doanh gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo mẫu, cùng với tờ khai thuế giá trị gia tăng.

Cơ quan thuế xây dựng dữ liệu về hóa đơn của các cơ sở kinh doanh để đưa vào cơ sở dữ liệu hóa đơn và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế phục vụ việc tra cứu dữ liệu về hóa đơn.

 

Cơ sở kinh doanh mới thành lập trong thời gian từ nay đến ngày 30/6/2022, thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định và được cơ quan thuế hướng dẫn, hỗ trợ nếu chưa có đủ cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin để sử dụng hóa đơn điện tử…

Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua, bao gồm: hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương người lao động… trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất. Trên hóa đơn phải ghi đầy đủ nội dung, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu hóa đơn, định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định…

Nghị định cũng khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử theo nghị định này trước ngày 1/7/2022.

PV