Theo công bố của tỉnh Khánh Hòa, có 986 TTHC cho phép nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, thực hiện bưu chính công ích. Trong đó có 354 thủ tục mức độ 2; 331 thủ tục mức độ 3; 300 thủ tục mức độ 4; 351 thủ tục được thanh toán trực tuyến.

Thanh toán dịch vụ công trực tuyến
Ảnh minh họa

UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan thông tin đại chúng, các tổ chức hội trên địa bàn tỉnh tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng quyết định này trong toàn ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cộng đồng doanh nghiệp và trong nhân dân.

Tổ chức triển khai tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến; hướng dẫn cá nhân, tổ chức thực hiện thanh toán trực tuyến; thực hiện bưu chính công ích trên hệ thống Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến đối với tất cả các TTHC thuộc danh mục.

 

Thường xuyên rà soát, kiểm tra, đánh giá và tăng cường thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả cung cấp TTHC trực tuyến, thanh toán trực tuyến, thực hiện bưu chính công ích, thu hút đông đảo người dân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ. Căn cứ tình hình thực tế, các cơ quan, địa phương chủ động rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung danh mục, gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm: Tổ chức thực hiện việc cập nhật danh mục TTHC cho phép nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, thực hiện bưu chính công ích tại các cơ quan địa phương vào hệ thống Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến, bảo đảm công tác triển khai cung cấp TTHC trực tuyến, thanh toán trực tuyến, thực hiện bưu chính công ích được thực hiện đầy đủ, thông suốt và thuận lợi.

Đồng thời thực hiện tốt công tác quản lý, vận hành Trung tâm Dữ liệu tỉnh, bảo đảm hệ thống Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến hoạt động ổn định, liên tục. Theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai thực hiện việc tiếp nhận giải quyết hồ sơ TTHC trực tuyến, thanh toán trực tuyến, thực hiện bưu chính công ích của các cơ quan, đơn vị, địa phương; rà soát, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế.

PV