Cụ thể, trong văn bản gửi các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục trực thuộc, Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình yêu cầu các cơ sở giáo dục triển khai nhanh việc thanh toán không dùng tiền mặt đối với các khoản thu phí, lệ phí trong dịch vụ hành chính công. 

Theo đó, các trường cần xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai thực hiện việc thanh toán học phí không dùng tiền mặt.

Cùng với đó là tổ chức công tác tuyên truyền về chủ trương thu học phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt đến cán bộ giáo viên, nhân viên trong đơn vị, đặc biệt đối với cha mẹ học sinh để tạo sự đồng thuận khi triển khai thực hiện. 

 
thanh toán học phí,học phí không dùng tiền mặt,hành chính công

Các cơ sở giáo dục phối hợp với các tổ chức tín dụng, tổ chức trung gian thanh toán để triển khai hạ tầng, hoàn thiện quy trình, tổ chức thực hiện thu học phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, ưu tiên giải pháp thanh toán trên thiết bị di động, thanh toán qua thiết bị chấp nhận thẻ; thực hiện công khai tài khoản của đơn vị và có hướng dẫn cụ thể về thanh toán qua tài khoản...

Các đơn vị lựa chọn phương thức thanh toán, hình thức thanh toán phải tạo điều kiện thuận lợi cho cha mẹ học sinh và tuyên truyền, tư vấn đến cha mẹ học sinh…

Hoàng Thanh