Cụ thể, 6 dự án nhà máy điện năng lượng mặt trời này sẽ có tổng công suất 379,18 MW gồm Nhà máy điện mặt trời Đạ Oai công suất 34 MW; Nhà máy điện mặt trời Đa Dâng 2 công suất 13,43 MW; Nhà máy điện mặt trời hồ Đắk Lô công suất 29,75 MW; Nhà máy điện mặt trời Tam Bố công suất 40 MW; Nhà máy điện mặt trời nổi hồ Đồng Nai 2 công suất 250 MW và Nhà máy điện mặt trời nổi hồ Đồng Nai 5 công suất 12 MW.

 

4 dự án điện gió còn lại có tổng công suất lắp đặt 176,8 MW gồm Nhà máy điện gió Xuân Trường 1 công suất 50 MW; Nhà máy điện gió Xuân Trường 2 công suất 48 MW; Nhà máy điện gió Đức Trọng công suất 50 MW và Nhà máy điện gió Cầu Đất công suất 28,8 MW.

 Hiền Anh