Tiết kiệm điện
Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh phấn đấu hàng năm tiết kiệm 5% tổng điện năng tiêu thụ của đơn vị.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 20 ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành chỉ thị yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố Cà Mau, các chủ đầu tư dự án (ngoài nhà nước), đơn vị quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng, doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất, cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ và hộ gia đình thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện, nhằm đảm bảo an ninh năng lượng phục vụ nền kinh tế.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cơ quan, công sở phối hợp với Công ty Điện lực Cà Mau, Điện lực các huyện, thành phố Cà Mau xây dựng kế hoạch đầu năm và tổ chức triển khai kế hoạch tiết kiệm điện cho cơ quan, đơn vị quản lý theo đúng quy định, phấn đấu hàng năm tiết kiệm 5% tổng điện năng tiêu thụ của đơn vị.

 

Xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện hiệu quả quy định về sử dụng, bảo dưỡng và sửa chữa các trang thiết bị tiêu thụ điện tại cơ quan, đơn vị.

Phổ biến, quán triệt việc thực hiện tiết kiệm điện đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, đưa nội dung tiết kiệm điện vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật nội bộ và thi đua khen thưởng hàng năm.

Đôn đốc, rà soát và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các quy định hiện hành về tiết kiệm điện. Tận dụng và huy động các nguồn lực hợp pháp để lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời trên mái nhà, hệ thống đun nước nóng từ năng lượng mặt trời để giảm tiêu thụ điện từ hệ thống lưới điện quốc gia.
    
Ngoài ra, UBND tỉnh cũng chỉ đạo các ngành chức năng có liên quan thực hiện tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời; tiết kiệm điện tại các hộ gia đình, tại cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ cũng như tại doanh nghiệp sản xuất.

PV