Hà Nội đã có kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố.

tiết kiệm năng lượng
Hà Nội phấn đấu đến năm 2025 đạt mức tiết kiệm năng lượng 5-7%.

Theo đó, mục tiêu của kế hoạch là phấn đấu đến năm 2025 TP Hà Nội sẽ đạt mức tiết kiệm năng lượng 5,0% đến 7,0% tổng tiêu thụ năng lượng và giảm mức tổn thất điện năng xuống thấp hơn 4,0% trên toàn Thành phố. Cùng với đó, đạt chỉ tiêu 100% doanh nghiệp vận tải trọng điểm có chương trình phổ biến kỹ năng điều khiển phương tiện/giải pháp kỹ thuật trong khai thác, sử dụng phương tiện giao thông cơ giới theo hướng tiết kiệm năng lượng; 100% doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và 80% các cơ sở công nghiệp nông thôn, làng nghề được tiếp cận, áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Hà Nội cũng đặt mục tiêu đạt chỉ tiêu 100% cơ sở tiêu thụ năng lượng trọng điểm áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo quy định; đảm bảo việc tuân thủ và thực hiện các yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả đối với các công trình xây dựng thuộc phạm vi áp dụng của quy chuẩn, đạt 330 cơ sở, công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố được công nhận danh hiệu sử dụng năng lượng xanh, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và mỗi năm có ít nhất 2 đến 3 công trình xây dựng được chứng nhận công trình xanh, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cấp Quốc gia.

Góp phần giảm mức tiêu hao năng lượng bình quân cho các ngành, phân ngành công nghiệp so với giai đoạn 2016 – 2020. Cụ thể, đối với công nghiệp dệt may tối thiểu 5,0%; đối với công nghiệp rượu, bia và nước giải khát từ 3,0% đến 6,88% tùy vào loại sản phẩm, quy mô sản xuất.

Đối với công nghiệp giấy từ 8,0% đến 15,80% tùy từng loại sản phẩm và quy mô sản xuất; đối với công nghiệp hóa chất tối thiểu 7,0%; Đối với công nghiệp sản xuất nhựa từ 18,0% đến 22,46%... Phấn đấu đạt 60% trường học có hoạt động tuyên truyền, giảng dạy về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Khuyến khích ứng dụng phát triển công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm

 

Chương trình sẽ rà soát, xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Nghiên cứu ban hành cơ chế chính sách ưu đãi, khuyến khích và khen thưởng đặc thù đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố.

Chương trình cũng sẽ hỗ trợ kỹ thuật, tài chính đối với các hoạt động sản xuất, chế tạo, cải tạo, chuyển đổi thị trường, phương tiện, trang thiết bị, máy móc dây chuyền sản xuất, công trình xây dựng, chiếu sáng công cộng, giao thông vận tải, tiết kiệm năng lượng trong hộ gia đình…

Theo đó, Chương trình thực hiện kiểm toán năng lượng, đánh giá hiệu quả năng lượng, triển khai ứng dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, hướng dẫn áp dụng hệ thống quản lý năng lượng tiên tiến, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng cho các cơ sở sản xuất trên địa bàn.

Phổ biến các giải pháp kỹ thuật đã thực hiện thành công; hướng dẫn áp dụng định mức tiêu hao năng lượng cho các ngành; thúc đẩy các cơ sở sử dụng năng lượng đổi mới trang thiết bị, công nghệ có hiệu suất cao, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế Thủ đô theo mô hình tăng trưởng xanh, bền vững.

Đặc biệt, Chương trình khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân nghiên cứu khoa học, ứng dụng phát triển công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; ưu tiên các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ nâng cao hiệu suất năng lượng trong các ngành công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải…

Chương trình cũng tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ và các tổ chức tư vấn; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tư nhân, nhà nước trong hợp tác quốc tế thực hiện chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực về tiết kiệm năng lượng.

Giai đoạn 2021 – 2025, kinh phí triển khai kế hoạch thực hiện chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Hà Nội dự kiến là 130 tỷ đồng từ nguồn ngân sách.

Minh Thư