Năng lượng tiết kiệm

Theo kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2030, giai đoạn 2020-2025, Vĩnh Phúc phấn đấu đạt mức tiết kiệm năng lượng 5% -7% mức tiêu thụ năng lượng so với dự báo nhu cầu năng lượng trên toàn tỉnh giai đoạn 2020-2025; đạt 50% trường học có hoạt động tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; đảm bảo 100% doanh nghiệp vận tải trọng điểm có chương trình phổ biến kỹ năng điều khiển phương tiện/giải pháp kỹ thuật trong khai thác, sử dụng phương tiện giao thông cơ giới theo hướng tiết kiệm năng lượng; đảm bảo 100% cơ sở tiêu thụ năng lượng trọng điểm thực hiện kiểm toán năng lượng và áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo quy định; đạt 70% khu công nghiệp và 50% cụm công nghiệp được tiếp cận, áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Giai đoạn 2025-2030, Vĩnh Phúc phấn đấu đạt mức tiết kiệm năng lượng bình quân từ 8-10% so với sản lượng điện thương phẩm; đạt 100% trường học có hoạt động tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; giảm tổn thất điện năng dưới 2,3%; đạt 90% khu công nghiệp và 70% cụm công nghiệp được tiếp cận, áp dụng các giải pháp sử dụng nặng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; giảm 5% lượng tiêu thụ xăng, dầu trong giao thông vận tải so với dự báo nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu của ngành đến năm 2030; xây dựng quy định mức tiêu thụ nhiên liệu đối với xe mô tô 2 bánh và xe ô tô con loại từ 09 chỗ trở xuống sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới…

Để triển khai thực hiện có hiệu quả những mục tiêu trên, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh sẽ tăng cường quản lý nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; tuyên truyền, phổ biến thông tin, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức cộng đồng, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ môi trường bền vững; thực hiện các biện pháp thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và hộ gia đình; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các tòa nhà, trong ngành giao thông vận tải, dịch vụ du lịch và chiếu sáng công cộng.

 

Đồng thời, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển giao các giải pháp công nghệ mới tiết kiệm năng lượng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đẩy mạnh ứng dụng các nguồn năng lượng tái tạo.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao Sở Công Thương là cơ quan thường trực giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về thực hiện Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2020-2030. Phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp về áp dụng, sử dụng các sản phẩm tiết kiệm năng lượng hiệu suất cao, thực hiện kiểm toán năng lượng đặc biệt là sử dụng năng lượng mặt trời trong chiếu sáng công cộng.

PV