Bám sát nội dung Thông báo Kết luận số 264 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 08 ngày 3/12/2009 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, của Ngân hàng Nhà nước, Đảng ủy Agribank đã nhanh chóng thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng quy chế, phân công nhiệm vụ đối với các thành viên Ban chỉ đạo Cuộc vận động; Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy cấp trên về các nội dung Cuộc vận động đến toàn thể cán bộ, Đảng viên và người lao động trong Đảng bộ, đồng thời chỉ đạo các cấp uỷ đảng cơ sở, chuyên môn tổ chức thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể của từng đơn vị.

hàng Việt
Cán bộ, người lao động của Agribank ưu tiên mua hàng Việt.

Mục tiêu hướng tới của Agribank là nêu cao tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, nhận thức đúng đắn về khả năng sản xuất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam, ưu tiên mua sắm, dùng hàng Việt Nam khi có nhu cầu.

 

Một số nội dung hoạt động đáng chú ý như: Thực hiện chủ trương "Cán bộ Agribank ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Agribank" và vận động người thân tham gia hưởng ứng; Nghiên cứu xây dựng kế hoạch triển khai Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021 - 2025; Chỉ đạo Công đoàn, Đoàn thanh niên Agribank phát động và triển khai thực hiện chương trình "Cán bộ Agribank tiếp tục sử dụng sản phẩm dịch vụ của Agribank", triển khai cuộc cách mạng 4.0 gắn với cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Xây dựng chương trình hành động, chỉ đạo tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện cụ thể của Agribank…

Mặt khác, các tổ chức chính trị - xã hội trong toàn hệ thống Agribank đã và đang nêu cao trách nhiệm trong công tác triển khai, phối hợp, nâng cao hiệu quả tuyên truyền và các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, xúc tiến thương mại, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Hiệu quả mang lại từ việc triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” là đã làm thay đổi nhận thức, thói quen của cán bộ, người lao động trong hệ thống Agribank - ưu tiên chọn lựa mua hàng Việt Nam, nhờ đó thúc đẩy sản xuất hàng Việt, mở rộng thị trường hàng hóa Việt nói chung, hàng hóa của các doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương nói riêng.

Anh Duy