Theo đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân dân các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới; Chương trình hành động số 10-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW; Kế hoạch số 2749/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 10- CTr/TU.

hàng Việt
Ảnh minh họa.
 

Uỷ ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu tập trung rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện cho sản xuất, lưu thông phân phối hàng hóa và tiêu dùng; triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn phát triển sản xuất kinh doanh, hệ thống dịch vụ phân phối đưa hàng Việt Nam về nông thôn, vùng sâu, vùng xa để tạo điều kiện cho người tiêu dùng tiếp cận và lựa chọn mua sắm, sử dụng hàng hóa thương hiệu Việt Nam.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan rà soát, lựa chọn các hàng hóa, sản phẩm đặc trưng, thế mạnh của địa phương để xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình quảng bá, giới thiệu; tăng cường giao lưu, kết nối cung cầu hàng hóa cấp vùng, miền…

Ngọc Yến