Với chức năng quản lý Nhà nước trong lĩnh vực, Sở GD&ĐT Bắc Giang đã đã ban hành văn bản chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghiên cứu triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện đảm bảo đúng quy định với mục đích tăng cường xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học nhằm tạo chuyển biến căn bản về ứng xử văn hóa của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên, học sinh.

Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục cũng tích cực đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học.

Cụ thể như bổ sung, hoàn thiện nội dung giáo dục văn hóa ứng xử trong các hoạt động giáo dục, trong chương trình giáo dục phổ thông; lựa chọn các nội dung giáo dục văn hóa ứng xử, lối sống văn hóa có giá trị và phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý, tình cảm của học sinh; giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và các hoạt động trải nghiệm để hình thành các phẩm chất nhân ái, tự trọng bản thân, tôn trọng, trách nhiệm với bạn bè, chia sẻ, bao dung với người khác.

Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cán bộ Đoàn, Công đoàn cơ sở thường xuyên phổ biến, quán triệt nội dung Bộ quy tắc ứng xử tại đơn vị, lồng ghép trong các tiết học chính khóa, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm, hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh...

Bắc Giang,văn hóa ứng xử,bộ quy tắc văn hóa ứng xử
Học sinh lớp 10 được tuyên truyền về văn hóa ứng xử học đường

Đẩy mạnh giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh; tạo nền tảng về nhận thức và hành động để xây dựng môi trường văn hóa và ứng xử văn hóa trong cơ sở giáo dục.

Cùng với đó là tạo cơ chế cho học sinh phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo trong học tập, rèn luyện và tham gia giám sát các hoạt động của nhà trường, giám sát việc thực hiện văn hóa ứng xử và dân chủ trong trường học; tham gia ngăn chặn các hành vi vi phạm quy tắc ứng xử trong trường học.

Các hoạt động nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và năng lực giáo dục văn hóa ứng xử được chú trọng thông qua các buổi sinh hoạt tập thể, các câu lạc bộ, cuộc thi, tập tự diễn thuyết, tham gia diễn đàn, tọa đàm, đối thoại…

Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên, Công đoàn, tổ chức đa dạng hình thức giáo dục ứng xử văn hóa, thể hiện tinh thần yêu nước, tôn trọng giá trị lịch sử truyền thống văn hóa tốt đẹp cho học sinh thông qua hoạt động hát Quốc ca, Lễ Chào cờ Tổ quốc và các hoạt động tập thế.

 

Khuyến khích học sinh tham gia tuyên truyền về trường học văn hóa, những hành vi ứng xử đẹp; phê phán hành vi chưa đẹp của những người xung quanh; nâng cao thẩm mỹ, nghệ thuật cho học sinh thông qua các hoạt động giáo dục và quan tâm đến các sự kiện thời sự - chính trị của địa phương, đất nước và quốc tế, với khách là người nước ngoài...

Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục cũng tăng cường phối hợp với gia đình học sinh và chính quyền địa phương trong việc giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh trong nhà trường cũng như xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương.

Tuyên truyền, vận động, phối hợp các lực lượng trên địa bàn, tổ chức giáo dục hỗ trợ học sinh gặp khó khăn; xử lý kịp thời các vi phạm về văn hóa ứng xử, vi phạm pháp luật; đảm bảo an toàn cho đội ngũ nhà giáo và học sinh.

Phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa ngoài nhà trường, xây dựng cơ sở vật chất, cảnh quan môi trường; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện văn hóa ứng xử trong trường học; có hình thức động viên khen thưởng các tổ chức, cá nhân làm tốt; kịp thời xử lý các đơn vị đế xảy ra các vấn đề về bạo lực học đường, ứng xử thiếu văn hóa.

Với nhiều giải pháp đồng bộ, sự vào cuộc của các cấp, ngành, địa phương và sự tích cực, nghiêm túc trong thực hiện đề án xây dựng văn hóa ứng xử trong cơ sở giáo dục  tỉnh Bắc Giang đã đạt được nhiều chỉ tiêu đề ra.

Cụ thể, 100% đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên được tuyên truyền, phổ biến, học tập các vấn đề liên quan đến văn hóa ứng xử, môi trường văn hóa trong gia đình, nhà trường và cộng đồng.

Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, trong cơ sở giáo dục luôn tự bồi dưỡng nâng cao năng lực ứng xử văn hóa để có năng lực tốt về tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử trong cơ sở qua các buổi sinh hoạt chuyên môn, các buổi sinh hoạt lớp.

95% Cơ sở đạt tiêu chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiện, góp phần xây dựng môi trường văn hóa trong cơ sở giáo dục.

Hoàng Thanh