Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các cơ sở giáo dục tiếp tục tăng cường phối hợp với các Sở, ban, ngành xây dựng tài liệu tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội, ma túy, tội phạm trong trường học, ngăn chặn kịp thời các hành vi tuyên truyền, phát hành văn hóa phẩm độc hại vào nhà trường, quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật.

Cùng với đó là quản lý, giáo dục chính trị, tư tưởng đối với học sinh, sinh viên trên môi trường mạng. Xây dựng và phát huy hiệu quả trang thông tin điện tử của các nhà trường, các hình thức phản ánh, trao đổi, thu thập, xử lý thông tin từ người học, cán bộ, nhà giáo, nhân viên nhà trường, gia đình người học, các cá nhân có liên quan khác về văn hóa ứng xử trong trường học và trên môi trường mạng.

văn hóa học đường,môi trường mạng,bộ quy tắc ứng xử
Ảnh minh họa

Đổi mới nội dung, phương thức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học, công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong các trường phổ thông.

 

Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, hội sinh viên, đội thiếu niên, giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập trong việc tổ chức các hoạt động xây dựng môi trường văn hóa, văn hóa ứng xử trong nhà trường.

Đẩy mạnh văn hóa đọc trong trường học, xây dựng, quản lý, khai thác có hiệu quả tủ sách pháp luật, sách giáo dục kỹ năng sống, giáo dục về văn hóa ứng xử. Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh trong việc đọc sách nhằm tăng thêm hiểu biết, vận dụng một cách tích cực trong văn hóa ứng xử trường học.

Cuối cùng là phát hiện, nhân rộng, tuyên dương và khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác xây dựng văn hóa ứng xử trường học.

Hoàng Thanh