Để văn hóa ứng xử thực sự trở thành những hành động chứ không phải là những quy định lý thuyết, theo Bộ GD&ĐT thì Bộ quy tắc ứng xử trong trường học nên quy định cụ thể những việc nên làm và không nên làm trong các mối quan hệ ứng xử của các chủ thể trong nhà trường thể hiện thông qua trang phục, ngôn ngữ, hành vi ứng xử.

Bộ quy tắc ứng xử phải ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp với lứa tuổi, các cấp học và văn hóa đặc trưng của các địa phương (mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên).

Người đứng đầu nhà trường có trách nhiệm quán triệt đến toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và người học biết và thực hiện bộ quy tắc ứng xử. Bộ quy tắc ứng xử phải được niêm yết tại các bảng tin, bảng thông báo, website nhà trường, trong phòng học, phòng làm việc và những nơi cần thiết khác của nhà trường; gửi tới từng thành viên nhà trường qua hệ thống email, hệ thống liên lạc điện tử.

Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cán bộ Đoàn, Hội, Đội, Công đoàn nhà trường thường xuyên phổ biến, quán triệt nội dung bộ quy tắc ứng xử trong trường học trong các tiết học chính khóa, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm, hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh....

 
văn hóa học đường,quy tắc ứng xử,ứng xử học đường
Hội thi phổ biến về quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học

Phát huy tính gương mẫu của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và trách nhiệm của người đứng đầu nhà trường trong xây dựng văn hóa ứng xử; chú trọng xây dựng nhân cách người thầy.

Cùng với đó các cơ sở giáo dục đẩy mạnh giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh; tạo nền tảng về nhận thức và hành động để xây dựng môi trường văn hóa và ứng xử văn hóa trong trường học.

Hằng năm, các đơn vị chủ động điều chỉnh bổ sung các nội dung phù hợp để hoàn thiện bộ quy tắc ứng xử văn hóa của đơn vị.

Hoàng Thanh