Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, Bộ quy tắc ứng xử văn hóa học đường có mục đích xây dựng, hình thành những chuẩn mực văn hóa nhằm điều chỉnh lời nói, thái độ, hành vi của cá nhân, tổ chức nơi công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, xây dựng tỉnh Quảng Ninh văn minh, thân thiện, hiện đại và đáng sống, góp phần giữ gìn, phát triển truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Quảng Ninh cho hôm nay và mai sau.

văn hóa học đường,Quảng Ninh,ứng xử văn hóa học đường
Quảng Ninh: Các trường phải lồng ghép nội dung bộ quy tắc ứng xử học đường trong giảng dạy
 

UBND tỉnh Quảng Ninh giao Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Truyền thông tỉnh và các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Bộ quy tắc ứng xử văn hóa học đường tới các cơ sở giáo dục, đến phụ huynh, học sinh và giáo viên... mọi người trong tỉnh đều biết và cùng giám sát việc thực hiện; phát hiện, cổ vũ, động viên những tập thể, cá nhân thực hiện tốt; phê phán các tập thể, cá nhân vi phạm.

Sở Giáo dục và Đào tạo  Quảng Ninh chủ trì nghiên cứu, lồng ghép các nội dung Bộ quy tắc ứng xử trong việc giảng dạy, tuyên truyền cho các em học sinh, sinh viên đang sinh sống, học tập trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Hoàng Thanh