Du lịch

Theo Quyết định, Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk gồm 02 Hệ thống Cổng thông tin và ứng dụng di động du lịch thông minh phục vụ du khách; Hệ thống quản lý lưu trú, đăng ký tạm trú/tạm vắng liên thông.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch của tỉnh sẽ được triển khai theo hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin (không đầu tư hạ tầng, thiết bị).

Theo đó việc thuê này sẽ bao gồm: Thuê Cổng thông tin và ứng dụng di động du lịch thông minh phục vụ du khách (24 tháng, kể từ ngày Hệ thống được bàn giao và đưa vào sử dụng);

 

Thuê Hệ thống quản lý lưu trú, đăng ký tạm trú/tạm vắng liên thông (24 tháng, kể từ ngày Hệ thống được bàn giao và đưa vào sử dụng); Đào tạo, triển khai tập huấn (trọn gói 1 lần trong năm 2021).

Tổng dự toán triển khai thực hiện: 1.782.600.000 đồng với thời gian thực hiện 24 tháng kể từ ngày các Hệ thống được bàn giao và đưa vào sử dụng.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này và thực hiện các thủ tục thuê dịch vụ công nghệ thông tin theo đúng quy định.

Hiền Anh