du lịch
Gần 26 tỷ đồng cho chương trình phát triển du lịch 2021 – 2025 ở Khánh Hòa.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch để triển khai Chương trình hành động số 14 của Tỉnh ủy Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2021 – 2025 sẽ thực hiện chiến lược phát triển du lịch vừa theo chiều rộng, với mục tiêu đa dạng thị trường khách du lịch, chú trọng thu hút thị trường khách nội địa và đồng thời từng bước chuyển dịch theo chiều sâu, với mục tiêu nâng cao chất lượng khách du lịch, phát triển sản phẩm du lịch mang tính bền vững, có trọng tâm, trọng điểm, theo hướng nâng cao chất lượng và tính chuyên nghiệp.

Các chỉ tiêu như tổng thu từ khách du lịch đạt 200 nghìn tỷ đồng, tạo việc làm cho 160.000 lao động trực tiếp trong du lịch, phấn đấu đến năm 2025 thu hút được 11 triệu lượt khách lưu trú, trong đó có 5 triệu lượt khách quốc tế. Duy trì trì tốc độ tăng trưởng khách du lịch bình quân 22%/năm.

 

Để đạt được các mục tiêu trên, kế hoạch cũng đưa ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp như: Triển khai thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” trong ngành du lịch, vừa triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn cho du khách, lực lượng của ngành du lịch, vừa phục hồi và phát triển trong trạng thái bình thường mới. Thực hiện công tác tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận chung tay của toàn xã hội trong thực hiện chiến lược phát triển bền vững du lịch Khánh Hòa.

Xây dựng chiến lược phát triển du lịch đưa Khánh Hòa trở thành Trung tâm du lịch, dịch vụ du lịch của cả nước. Nghiên cứu cơ chế tạo Quỹ phát triển du lịch của tỉnh, nâng cao năng lực hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước đối với các vấn đề liên quan đến hoạt động du lịch, chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực du lịch. Triển khai hợp tác và liên kết với các địa phương trọng điểm du lịch và tăng cường hợp tác quốc tế trong phát triển du lịch. Đẩy nhanh tiến độ triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động du lịch, vận hành hệ thống truyền thông số cho hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch.

Xây dựng và triển khai thu hút đầu tư các dự án có quy mô phù hợp tại Khu kinh tế Vân Phong, phối hợp với các hãng hàng không để hợp tác và thiết lập một số đường bay mới nối Khánh Hòa với các điểm du lịch trên thế giới....

Tổng kinh phí dự kiến của Chương trình là 25,8 tỷ đồng.

Thảo Nguyên