Tại Hội thảo, đã có 11 tham luận, trao đổi về các vấn đề: Quy hoạch phát triển khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình và định hướng phát triển du lịch vùng hồ; quy hoạch phát triển thủy sản hồ Hòa Bình; quản lý xả nước và tác động đến NTTS, du lịch; quản lý tài nguyên hồ Hòa Bình; quản lý, phát triển nguồn lợi hồ Hòa Bình - thực tế từ huyện Đà Bắc, Tân Lạc và một số cơ sở.

Các ý kiến đã tập trung thảo luận làm rõ vai trò quan trọng và tiềm năng của hồ Hòa Bình, đặc biệt là phát triển du lịch và NTTS. Thời gian qua, du lịch nói chung và du lịch cộng đồng nói riêng tại khu du lịch hồ Hòa Bình đã được quan tâm và đầu tư phát triển mạnh. Một số điểm du lịch cộng đồng như Đá Bia, Ké (Đà Bắc), Ngòi (Tân Lạc), Trụ ( TP Hòa Bình)… đã trở thành điểm đến và có thương hiệu trên bản đồ du lịch. NTTS trên hồ cũng phát triển, nhiều doanh nghiệp, HTX và người dân đầu tư với trên 4.200 lồng cá trên vùng hồ Hòa Bình.

du lịch,hòa hòa bình
Du lịch hồ Hòa Bình được ưu tiên phát triển.
 

Hội thảo cũng nêu ra những khó khăn, thách thức trong quá trình khai thác, phát triển các nguồn lực hồ Hòa Bình như: Phát triển du lịch và NTTS chưa tương xứng với tiềm năng. Một số điều kiện còn thiếu để đạt được tiêu chí trở thành khu du lịch quốc gia. Vấn đề bảo vệ môi trường, cơ sở hạ tầng, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương…

Theo đó kiến nghị một số giải pháp, cơ chế, chính sách để tăng cường hiệu quả sự hợp tác trong quá trình khai thác, phát triển các nguồn lực hồ Hòa Bình như: Đầu tư, phát triển hạ tầng gắn kết đường bộ với đường thủy; thành lập các tua, tuyến du lịch; hỗ trợ xây dựng mô hình du lịch cộng đồng; hình thành chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản của người dân; tăng cường hoạt động tiếp thị, quảng bá du lịch, sản phẩm đặc sản địa phương; đào tạo nguồn nhân lực.

K.Chi