Du lịch
Hà Nội, quản lý rác sinh hoạt trên các điểm du lịch


Theo đó, Sở Xây dựng đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận, huyện, thị xã và nhà thầu cung ứng dịch vụ vệ sinh môi trường tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát, quản lý chất lượng vệ sinh môi trường trên địa bàn theo Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND Thành phố về việc quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội; đặc biệt, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, thu dọn rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa xả xuống các lưu vực sông, cửa sông và các địa điểm du lịch.

 

Đồng thời, chỉ đạo UBND cấp phường, xã và các đơn vị chức năng tăng cường công tác tuyên tuyền, vận động nhân dân, người du lịch nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, không vứt bỏ rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định; Tăng cường công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo Nghị định 155/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ theo thẩm quyền; Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành liên quan trong việc quản lý, giám sát chất thải sinh hoạt các lưu vực sông, cửa sông, các địa điểm du lịch theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản số 3435/UBND-ĐT ngày 28/7/2020.

N. Huyền