Nhằm triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 hiệu quả, kịp thời và đồng bộ, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh Bình Định ban hành Kế hoạch số 73, ngày 22/6/2021 về việc triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường; trong đó phân công trách nhiệm cụ thể việc triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường của các sở, ban, ngành, địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường là tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường đến nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm công tác bảo vệ môi trường; nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc tuân thủ Luật Bảo vệ môi trường.

Luật Bảo vệ môi trường,ô nhiễm môi trường
Cần nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc tuân thủ Luật Bảo vệ môi trường. (Ảnh minh họa)
 

Đồng thời, rà soát ban hành kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh, UBND tỉnh để ban hành, triển khai đồng bộ trên địa bàn tỉnh. Xác định cụ thể nội dung, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường.

Để việc triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 được thuận lợi, Sở Tài nguyên và Môi trường đã rà soát, tổng hợp, giới thiệu một số nội dung cơ bản của Luật và phân tách trách nhiệm chính của UBND cấp huyện, UBND cấp xã và của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong Luật tại các phụ lục như: Giới thiệu về Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Trách nhiệm của UBND cấp huyện trong việc triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Trách nhiệm của UBND cấp xã trong việc triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Trách nhiệm của chủ dự án trong việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội Khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17/11/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022 nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu hội nhập; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đáp ứng yêu cầu đặt ra của giai đoạn phát triển mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững.

PV