Theo đó, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị các đơn vị y tế thực hiện tốt việc thu gom, vận chuyển, lưu giữ và xử lý chất thải y tế tại đơn vị đúng theo quy định của Bộ Y tế và của Bộ TN&MT, nhất là đối với các khu vực cách ly điều trị, chăm sóc bệnh nhân Covid-19 trong thời gian điều trị và sau khi kết thúc cách ly điều trị.

chất thải y tế,xử lý rác,rác,Bà Rịa Vũng Tàu,bảo vệ môi trường
Sử dụng khẩu trang và bỏ khẩu trang sau khi sử dụng đúng nơi quy định.

Sở Y tế có nhiệm vụ tổ chức phổ biến, hướng dẫn các cơ sở y tế, khu điều trị và chăm sóc bệnh nhân, khu vực cách ly (cách ly tập trung, cách ly tại nhà và khu vực cách ly khác) xây dựng, điều chỉnh tổ chức thực hiện kế hoạch thu gom, vận chuyển lưu giữ, xử lý chất thải y tế tại các khu vực nêu trên để phù hợp với việc điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời gian xử lý sau khi cách ly tập trung và xét nghệm trong phòng, chống dịch Covid-19 theo công điện số 600/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19.

 

Bên cạnh đó, Sở Y tế phải yêu cầu các cơ sở nêu trên tổ chức thực hiện và tăng cường giám sát công tác phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh để bảo đảm thực hiện quy định tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYTBTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế và Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/5/2015 của Bộ TN&MT về quản lý chất thải nguy hại. Trong đó, ưu tiên xử lý chất thải y tế tại các cơ sở xử lý chất thải nguy hại có chức năng xử lý chất thải y tế đã được Bộ TN&MT cấp phép để bảo đảm khoảng cách thu gom ngắn nhất từ nơi phát sinh tới cơ sở xử lý.

Sở TN&MT tăng cường theo dõi, cập nhật danh sách các cơ sở xử lý chất thải nguy hại có chức năng xử lý chất thải y tế đã được Bộ TN&MT cấp phép để hướng dẫn các các cơ sở y tế, khu điều trị và chăm sóc bệnh nhân, khu vực cách lý trên địa bàn tỉnh thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải trong phòng, chống dịch Covid-19 bảo đảm đúng quy định; đồng thời, yêu cầu các cơ sở xử lý chất thải nguy hại có chức năng xử lý chất thải y tế trên địa bàn tỉnh tích cực phối hợp, hỗ trợ việc xử lý chất thải y tế phát sinh từ các cơ sở y tế, khu điều trị và chăm sóc bệnh nhân, khu vực cách lý trên địa bàn tỉnh theo quy định, bảo đảm không làm phát tán mầm bệnh ra ngoài môi trường.

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các phường, xã, thị trấn và các phòng, ban liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện đúng các khuyến cáo, hướng dẫn của Bộ Y tế về việc sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch bệnh; quản lý chất thải y tế phát sinh để phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ TN&MT; tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức của người dân về việc sử dụng khẩu trang thông thường trong hoạt động sinh hoạt bình thường của người dân. Khẩu trang sau khi sử dụng phải được bỏ vào đúng nơi quy định, không được thải ra ngoài môi trường và phải được thu gom, xử lý như đối với chất thải thông thường.