Chương trình nhằm tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào thi đua, học tập thường xuyên, liên tục, học tập suốt đời trong các tầng lớp nhân dân thông qua việc triển khai hiệu quả, nhân rộng các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin phù hợp với Chương trình chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021 - 2030.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025: 70% gia đình được công nhận đạt danh hiệu “Gia đình học tập”, 65% dòng họ được công nhận đạt danh hiệu “Dòng họ học tập”; 65% cộng đồng (thôn bản, tổ dân phố và tương đương) được công nhận đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”; 80% các tổ chức, cơ quan, trường học, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn cấp xã được công nhận đạt danh hiệu “Đơn vị học tập”.

40% người lao động trong “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”,“Cộng đồng học tập”, 60% cán bộ, công chức, nhân viên trong “Đơn vị học tập” trên địa bàn cấp xã đạt danh hiệu “Công dân học tập”.

khuyến học
Phong trào học tập suốt đời thúc đẩy sự nghiệp GD&ĐT phát triển mạnh mẽ

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030: 100% cán bộ, hội viên Hội khuyến học Việt Nam được học tập, quán triệt các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, nhất là những vấn đề về xã hội học tập bền vững và những xu thế phát triển các mô hình học tập giai đoạn 2026 - 2030 ở trong nước và thế giới.Cùng với đó, phấn đấu 100% Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Hội khuyến học cấp xã tham gia quản lý trung tâm học tập cộng đồng. 40% cán bộ làm công tác khuyến học cấp xã tham gia tổ chức các hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng và được bồi dưỡng, tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin để khai thác, biên soạn tài liệu, lưu trữ thông tin, quản lý và vận hành thiết bị kỹ thuật.

80% gia đình được công nhận đạt danh hiệu “Gia đình học tập”; 75% dòng họ được công nhận đạt danh hiệu “Dòng họ học tập”; 75% cộng đồng (thôn bản, tổ dân phố và tương đương) được công nhận đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”; 90% các tổ chức, cơ quan, trường học, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn cấp xã được công nhận đạt danh hiệu “Đơn vị học tập”.

60% người lao động trong “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”,“Cộng đồng học tập”, 80% cán bộ, công chức, viên chức trong “Đơn vị học tập” trên địa bàn cấp xã đạt danh hiệu “Công dân học tập”.

 

70% cán bộ làm công tác khuyến học cấp xã tham gia tổ chức các hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng và được bồi dưỡng, tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin để khai thác, biên soạn tài liệu, lưu trữ thông tin, quản lý và vận hành thiết bị kỹ thuật. 

Nói về phong trào học tập suốt đời, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ khẳng định phong trào học tập suốt đời cùng với các hoạt động khuyến học khuyến tài đã góp phần quan trọng thúc đẩy sự nghiệp GD&ĐT.

Theo đó, các mô hình học tập mà Hội Khuyến học đã xây dựng và hoàn thành thời gian qua đã lan tỏa tinh thần nhà nhà học tập, cộng đồng học tập. “Hội Khuyến học Việt Nam đã phối hợp với Bộ GD&ĐT tổ chức nhiều hội nghị hội thảo bàn về các giải pháp thúc đẩy học tập suốt đời xây dựng xã hội học tập.

Hội Khuyến học Việt Nam đã phối hợp với Bộ GD&ĐT xây dựng các mô hình học tập gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập, xây dựng bộ tiêu chí đơn vị học tập để áp dụng cho các cơ sở giáo dục đại học, xây dựng các tiêu chí công dân học tập, xã phương học tập, tỉnh học tập, chỉ đạo các Sở GD&ĐT, hội khuyến học cấp tỉnh đẩy mạnh xây dựng các mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, đơn vị học tập để thúc đẩy học tập cho người lớn để người dân trong cộng đồng tìm được cơ hội học tập thường xuyên cho chính mình”, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ nói.

Để đạt được các mục tiêu trong công tác khuyến học, khuyến tài thời gian tới trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ khẳng định Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hội khuyến học Việt Nam trong quá trình triển khai các nhiệm vụ trong đó tiếp tục phối hợp chỉ đạo nâng cao chất lượng các mô hình học tập, xây dựng các tiêu chí công dân học tập, huyện tỉnh thành phố học tập, trong giai đoạn 2021-2030.

Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các trường đại học phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm của mình trong việc thúc đẩy học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập, tổ chức triển khai xây dựng kho học liệu số, tài nguyên giáo dục mở và đẩy mạnh việc thành lập tổ chức hội khuyến học trong các cơ sở giáo dục đại học.

Hoàng Thanh