Định hướng mục tiêu xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030, Hà Nội chú trọng phát triển bền vững mô hình trung tâm học tập cộng đồng tại các xã, phường trên địa bàn Thành phố nhằm thực hiện các chương trình xóa mù chữ, các chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, y tế, sức khỏe cộng đồng, chính trị, pháp luật, văn hóa,… đáp ứng yêu cầu học học tập đa dạng của cộng đồng dân cư.

Cùng với đó là nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng, thực hiện phương châm đưa lớp học đến với người dân, tích cực mở rộng địa bàn hoạt động đến từng thôn, xóm, tổ dân cư; phát triển mô hình hoạt động trung tâm học tập cộng đồng kết hợp với nhà văn hóa, thư viện, bưu điện văn hóa xã. Quan tâm tăng cường cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị cho trung tâm học tập cộng đồng nhằm đảm bảo đủ điều kiện để nâng cao chất lượng hoạt động cung ứng các chương trình học tập suốt đời.

Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với Hội Khuyến học đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” làm cơ sở xây dựng thành công xã hội học tập.

khuyến học,Hà Nội,xã hội học tập
Ảnh minh họa
 

Bên cạnh đó, Trung tâm học tập cộng đồng các xã phối hợp với trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên để tổ chức biên soạn tài liệu bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ nhằm tạo điều kiện cho người dân học tập suốt đời.

Đa dạng hóa nội dung, chương trình hoạt động của trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; phối hợp với các tổ chức và cá nhân có liên quan để tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn; các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ công chức, đặc biệt là cán bộ, công chức cấp xã.

Đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới công tác kiểm tra đánh giá trong các trường phổ thông nhằm giáo dục cho học sinh tinh thần ham học, nâng cao năng lực tự học; tổ chức giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

Củng cố, phát triển các trung tâm ngoại ngữ, tin học; khuyến khích, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần khác nhau thành lập các cơ sở học tập, bồi dưỡng thường xuyên cho người lao động, đặc biệt đối với lao động trong lĩnh vực nông nghiệp.

Hoàng Thanh