Theo đó, công tác tuyên truyền được triển khai tích cực ở các địa phương, hình thức và nội dung tuyên truyền khá phong phú, huy động được sự tham gia tích cực của toàn xã hội, từ đó đã nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân về vai trò, ý nghĩa và sự cần thiết của việc học tập suốt đời.

Cùng với đó tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập, thúc đẩy công tác khuyến học, khuyến tài trong cả nước đi vào chiều sâu và thực chất.

Các đơn vị cũng nâng cao ý thức trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tuyên truyền vai trò của xây dựng xã hội học tập.

Nhờ đó mà cán bộ, nhân dân tích cực hơn trong việc tham gia và công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

xây dựng xã hội học tập,học tập suốt đời,xóa mù chữ
Nâng cao nhận thức về vai trò của việc xây dựng xã hội học tập
 

Phong trào khuyến học, khuyến tài ở nhiều nơi đã gắn với phong trào xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, học đi đôi với hành, với cuộc vận động xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, xây dựng gia đình văn hóa.

Hội khuyến học các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và có nhiều hình thức và nội dung tuyên truyền phong phú, sinh động như: tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng, các chuyên san, chuyên mục, các tấm gương học tốt.

Đồng thời, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về khuyến học, khuyến tài; tuyên truyền thông qua các phong trào xây dựng Gia đình học tập, Dòng họ học tập, Đơn vị học tập.

Hằng năm, Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập các tỉnh, thành phố đều tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời với những nội dung, hoạt động cụ thể, thiết thực, hiệu quả, huy động được sự tham gia của các ban, ngành, các tổ chức xã hội, qua đó tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa của việc học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.

Hoàng Thanh