Đề án đã thức đẩy nhiều chuyển biến tích cực, cụ thể như:

Nhận thức của xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT có chuyển biến tích cực.

Công tác phổ cập giáo dục và XMC được củng cố vững chắc.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn, lý luận chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được tăng cường.

Mạng lưới cơ sở GDTX tiếp tục được củng cố và phát triển nhanh chóng về số lượng, đa dạng về mô hình, hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của người dân.

khuyến học,xã hội học tập,xây dựng xã hội học tập
Ảnh minh họa

Các cơ sở giáo dục đã đẩy mạnh dạy học từ xa, dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình và từng bước xây dựng các khóa học trực tuyến mở đại chúng.

 

Các thiết chế văn hóa, các phương tiện thông tin đại chúng đã tham gia cung ứng các chương trình HTSĐ và tổ chức các chương trình giáo dục mở trên sóng phát thanh, truyền hình.

Việc triển khai các mô hình học tập được thực hiện linh hoạt, từng bước vững chắc, nhận được sự đồng thuận của nhân dân.

Số lượt người tham gia các lớp cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ, các lớp phổ cập ngoại ngữ, tin học ứng dụng, giáo dục kỹ năng sống, nghề ngắn hạn tại các TTHTCĐ tăng hằng năm.

Việc học tập cho người lớn đã được chú trọng, trình độ dân trí được nâng lên.

Tuy nhiên, sau 8 năm thực hiện Đề án về xây dựng xã hội học tập, nhiều vấn đề khó khăn, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện cũng dần bộc lộ.

Các chuyên gia cho rằng chúng ta cần phải được nhìn nhận một cách nghiêm túc từ cách tiếp cận vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm được rút ra từ thực tiễn xây dựng XHHT của giai đoạn 2012-2020 để xác định mục tiêu, tiêu chí cụ thể, thiết thực hơn, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp khả thi, phù hợp với thực tiễn của đất nước, xu thế và bài học kinh nghiệm xây dựng XHHT của các nước trên thế giới và trong khu vực, những cơ hội và thách thức mà bối cảnh thời đại số đã đặt ra đối với công tác xây dựng XHHT ở nước ta trong giai đoạn tới.

Hoàng Thanh