Thời gian qua, nhờ có sự quan tâm của chính quyền địa phương và sự phối hợp tích cực của nhiều tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã giúp truyền thống trọng hiền tài, trọng nhân nghĩa luôn được tiếp nối, trở thành phong trào lan tỏa rộng khắp.

Thống kê của Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ninh đến nay trong toàn tỉnh có tới 71,4% số gia đình được công nhận là gia đình học tập, 62,2% số dòng họ là dòng họ học tập.

khuyến học,xã hội học tập,Quảng Ninh
Hội Khuyến học phường Mạo Khê (TX Đông Triều) triển khai kế hoạch vận động Quỹ khuyến học năm 2021.

Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể tại khắp các xã, phường, thị trấn đều quan tâm xây dựng những tủ sách phục vụ cho cộng đồng, trung tâm học tập cộng đồng, các hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở... để phục vụ nhu cầu bổ sung thông tin, kiến thức của nhân dân.

 

Hay như việc nguồn quỹ khuyến học các cấp trong tỉnh được duy trì và tăng lên hàng năm, hiện đạt trên 70 tỷ đồng, phục vụ rất hiệu quả cho công tác khuyến học, khuyến tài cũng thể hiện phong trào khuyến học, xây dựng xã hội học tập ngày càng lớn mạnh.

Hiện nay, các mô hình học tập, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được phát huy, duy trì trên tinh thần tự nguyện của người dân, góp phần quan trọng để khơi gợi, cổ vũ tinh thần hiếu học trong mỗi cá nhân, từng gia đình, dòng họ và cả cộng đồng.

Đây cũng là kết quả đáng ghi nhận của Quảng Ninh trong việc triển khai thực hiện Đề án 281 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 20/2/2014 về đẩy mạnh các hoạt động học tập thường xuyên, học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng tạo thành tố quan trọng góp phần xây dựng đời sống văn hóa từ mỗi địa bàn dân cư.

Hoàng Thanh