Để xây dựng tỉnh Quảng Trị trở thành một xã hội học tập, trong những năm qua, hội khuyến học của tỉnh Quảng Trị đã tập trung kiện toàn, củng cố công tác tổ chức khuyến học và đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng, đơn vị khuyến học, xây dựng các mô hình học tập. 

Cụ thể, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị - bà Nguyễn Thị Hồng Vân cho biết, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại Quảng Trị thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực. 

Các cấp hội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ động phối hợp với các tổ chức, đoàn thể để tiếp tục triển khai, nhân rộng các mô hình học tập. Những đơn vị làm tốt các hoạt động khuyến học, khuyến tài như: Hội Khuyến học huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Hải Lăng, Cam Lộ, Hướng Hóa, thị xã Quảng Trị,…

khuyến học,xã hội học tập,Quảng Trị
Quỹ Khuyến học Quảng Trị tặng quà cho học sinh vùng lũ

Ngoài ra, công tác vận động, xây dựng quỹ khuyến học các cấp được triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao. Nguồn quỹ do các cấp hội vận động và tự quản lý đảm bảo sử dụng đúng mục đích, công khai dân chủ vì thế luôn được sự tham gia đóng góp của các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài huyện.

Từ nguồn quỹ này, Hội Khuyến học Quảng Trị đã nhận đỡ đầu dài hạn, trao học bổng, hỗ trợ tiếp sức đến trường cho học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh đạt giải cao qua các kỳ thi học sinh giỏi các cấp và khen thưởng, hỗ trợ giáo viên có thành tích xuất sắc trong giảng dạy.

Qua đó, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài và tạo điều kiện để người dân nâng cao chất lượng cuộc sống, từng bước xóa đói giảm nghèo vươn lên làm giàu.

 

Theo lãnh đạo Hội khuyến học tỉnh, mặc dù tình hình kinh tế của địa phương còn khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ, địa phương gánh chịu hậu quả nặng nề của đại dịch bệnh nhưng các cấp Hội vẫn đa dạng các hình thức huy động để có nguồn quỹ chủ động trong hoạt động. 

Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục duy trì mối liên hệ với các nhà tài trợ truyền thống trong những năm qua, tiếp cận với các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm để tìm thêm nguồn tài trợ mới vận động học bổng cho học sinh nghèo vượt khó hiếu học. Thực hiện phương châm "Đa dạng hóa trong huy động; tối ưu hóa trong sử dụng, đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả".

Để đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn. thời gian tới tỉnh Quảng Trị tiếp tục quán triệt, triển khai sâu rộng các chủ trương, chính sách của trung ương, của tỉnh về lĩnh vực này, nhất là Kết luận 49, Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”, Chỉ thị số 03 - CT/ TU ngày 15/02/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập”.

Xác định Trung tâm học tập cộng đồng là một thiết chế cơ bản của xã hội học tập, là lớp học của người lớn ở cộng đồng nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nghề, chăm lo việc học tập thường xuyên của người dân trên địa bàn, Hội Khuyến học tỉnh cũng đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thường xuyên mở các lớp tập huấn, lớp đào tạo nghề ngắn hạn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước

Thời gian tới, Hội khuyến học tỉnh Quảng Trị tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của hội khuyến học từ huyện đến cơ sở vững mạnh. Tăng cường phát triển tổ chức hội tại các trường học, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng ở các xã, thị trấn…

Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo phát triển mạnh mẽ tổ chức hội cơ sở nhằm động viên mọi người trong cộng đồng tham gia công tác khuyến học, khuyến tài.

Tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp giữa Hội Khuyến học với các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, địa phương trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Hoàng Thanh