Để thực hiện được những mục tiêu về xây dựng xã hội học tập trong giai đoạn tiếp theo nhiều địa phương đã đề ra nhiều biện pháp hành động. Cụ thể là tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, vai trò, lợi ích của việc xây dựng XHHT.

Gắn việc tuyên truyền xây dựng XHHT thông qua phong trào xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học, đơn vị học tập, cộng đồng học tập; Tổ chức tuyên dương, khen thưởng các đơn vị và cá nhân có nhiều thành tích trong công tác xây dựng XHHT.

Cùng với đó là kịp thời nhân rộng gương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các phương tiện thông tin đại chúng để khuyến khích, động viên và phát triển phong trào.

Ngoài ra, sẽ đưa nội dung hoạt động xây dựng XHHT trở thành nội dung bắt buộc trong chương trình, kế hoạch hoạt động, thi đua hằng năm và từng giai đoạn của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận, huyện.

 

Hà Nội cho biết địa phương này tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ.

xã hội học tập,khuyến học,xây dựng xã hội học tập
Ảnh minh họa

Các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là Đài truyền thanh các địa phương, Đài Phát thanh - Truyền hình Thành phố tham gia thực hiện các chương trình giáo dục từ xa, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức về các lĩnh vực của khoa học và đời sống. Đa dạng hóa các hình thức cung ứng chương trình học tập suốt đời của các thiết chế ngoài nhà trường nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho mọi tầng lớp nhân dân tham gia học tập suốt đời. Tổ chức tập huấn về hình thức, phương pháp tổ chức dạy học ở các thiết chế ngoài nhà trường.

Hoàng Thanh