Theo Hội Khuyến học tỉnh Sơn La, những năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của tỉnh đã trở thành hoạt động của toàn dân và được nâng lên thành ý thức của mỗi gia đình, dòng họ, cộng đồng… Qua đó, xuất hiện nhiều gương đầu tư cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo. 

khuyến học,khuyến tài,Sơn La
Hội Khuyến học tỉnh Sơn La trao thưởng các giáo viên, học sinh đạt giải toàn quốc.

Năm 2020, Hội Khuyến học tỉnh Sơn La đã làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Nổi bật là việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ, xây dựng quỹ khuyến học các cấp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, đặc biệt là công tác phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, biểu dương, lan tỏa gương điển hình tiên tiến, cách làm hay về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng”.

 

Hội Khuyến học cũng đã vào cuộc tuyên truyền, vận động xây dựng các mô hình khuyến học hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, góp phần thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài của tỉnh phát triển rộng khắp. Hiện nay, 100% các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn đều thành lập hội khuyến học.

Năm 2021 Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; triển khai mô hình học tập trong cộng đồng; phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Hội trong việc liên kết các cơ quan, tổ chức xã hội, tiếp tục triển khai hỗ trợ các hoạt động, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, gắn thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua với hoạt động Hội.

Hoàng Thanh