Theo đó, các quận, huyện, phường, xã, thị trấn trên địa bàn TP.HCM đã có các biện pháp triển khai nghiêm túc và sáng tạo các mô hình học tập tiêu biểu như: Tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại các chi hội khuyến học khu phố, phường, xã với nội dung về các mô hình học tập; tổ chức hội thi với nội dung về các mô hình học tập.

Cùng với đó là ttham mưu cho Ủy ban nhân dân quận, huyện phối hợp tư vấn đào tạo nghề và kỹ năng cho người lao động, ưu tiên hộ nghèo và hộ cận nghèo; lồng ghép đưa nội dung xây dựng các mô hình học tập vào “Quy ước cộng đồng dân cư của khu phố”,…

Đến nay, đề tài nghiên cứu khoa học: “Nghiên cứu đề xuất mô hình tổng thể về Thành phố học tập ở Thành phố Hồ Chí Minh” đã được thực hiện đúng tiến độ, đúng quy trình và đề tài được nghiệm thu với kết quả xuất sắc.

 
xã hội học tập,mô hình học tập,khuyến học
Ảnh minh họa

Số lượng gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị đạt danh hiệu gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập qua các năm đều tăng, tạo được sức lan tỏa trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị, góp phần quan trọng trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT trong mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thành phố.

Tại Đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu cấp phường, xã, thị trấn, đến nay đã có 8.272 mô hình được biểu dương (trong đó, gồm: 5.738 gia đình học tập; 366 dòng họ học tập; 1.175 cộng đồng học tập; 993 đơn vị học tập). Tại Đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu của Thành phố đến nay cũng đã có 119 mô hình học tập tiêu biểu được biểu dương.

Hoàng Thanh