Tuy nhiên, người dùng cần lưu ý gì khi thực hiện test nhanh Covid-19 tại nhà để tránh gây ra kết quả ‘dương tính giả’?

 
Covid-19,test nhanh
Những lưu ý để tránh ‘dương tính giả’ khi test Covid-19 tại nhà

Triệu Trang - Phương Huyền