Ocop,Cà Mau

Theo kế hoạch đào tạo nghề thực hiện chương trình OCOP tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021 – 2025 do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành, sẽ phân bổ khoảng 18 tỷ đồng để hỗ trợ đào tạo nghề sơ cấp và dưới 3 tháng; hỗ trợ đào tạo nghề theo hình thức kèm cặp.

Nguồn lực để thực hiện kế hoạch này là từ nguồn kinh phí Trung ương và địa phương. Trong đó, hỗ trợ đào tạo nghề sơ cấp và dưới 3 tháng là 10,5 tỷ đồng; hỗ trợ đào tạo nghề theo hình thức kèm cặp là 07 tỷ đồng. Kinh phí hoạt động giám sát là 500 triệu đồng.

 

Ngoài ra, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh còn lồng ghép, tích hợp các nguồn vốn của các chương trình, dự án phù hợp trên địa bàn, nguồn vốn của ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác để tập trung phát triển sản xuất các sản phẩm truyền thống, có lợi thế, đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường, góp phần phát triển kinh tế nông thôn; đồng thời tạo điều kiện để các chủ thể sản xuất các sản phẩm OCOP phát triển ổn định, bền vững.

Mục tiêu của kế hoạch sẽ đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng cho 1.750 lao động, mỗi năm 10 lớp; đào tạo nghề theo hình thức kèm cặp cho 3.500 lao động, mỗi năm 20 lớp. Ngoài ra, đào tạo nghề cho người lao động để phát triển sản phẩm, mỗi năm từ 10 - 20 sản phẩm; đào tạo nghề và kèm cặp nghề cho lao động đạt 50% số lao động theo từng sản phẩm OCOP.

Bên cạnh đó, tổ chức các lớp tập huấn cho các nhà lãnh đạo, quản lý, phụ trách kinh doanh, kế toán... của các chủ thể tham gia OCOP (ưu tiên cho cán bộ trẻ đã qua đào tạo cơ bản) về cách thức xây dựng phương án, kế hoạch kinh doanh, kiến thức về kinh doanh, tài chính, thị trường, marketing, môi trường, quản lý chất lượng, nhãn hiệu, truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm...

PV