thương hiệu quốc gia
Nhiều sản phẩm OCOP của Hà Nội.

Theo đó, UBND TP Hà Nội thành lập hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp thành phố Hà Nội năm 2021, tổ tư vấn giúp việc Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp Thành phố.

Hội đồng OCOP cấp Thành phố có nhiệm vụ, trách nhiệm tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP theo quy định tại các quyết định của Thủ tướng Chính phủ; trình UBND Thành phố ban hành quy chế hoạt động của hội đồng và kế hoạch đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp Thành phố theo quy định. 

Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng OCOP cấp Thành phố có nhiệm vụ, trách nhiệm tư vấn về chuyên môn giúp Hội đồng OCOP cấp Thành phố trong đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP theo đúng quy định pháp luật và quy chế hoạt động của Hội đồng và kế hoạch đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp Thành phố.

 

Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội là cơ quan thường trực của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp Thành phố, có trách nhiệm bố trí cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị và các nguồn lực khác đảm bảo cho Hội đồng OCOP cấp Thành phố và Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng OCOP cấp Thành phố hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và Thành phố.

Kinh phí phục vụ các hoạt động của Hội đồng OCOP cấp Thành phố và Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng OCOP cấp Thành phố được sử dụng từ nguồn ngân sách Thành phố hỗ trợ thực hiện Chương trình OCOP Thành phố giao cho Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới TP Hà Nội.

Theo quyết định, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền sẽ làm Chủ tịch Hội đồng; ông Chu Phú Mỹ, Giám đốc Sở NN&PTNT, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM Thành phố làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng; bà Trần Thị Phương Lan, Quyền Giám đốc Sở Công Thương làm Phó Chủ tịch Hội đồng; Ông Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Sở Y Tế làm Phó Chủ tịch Hội đồng.

Ông Ngọ Văn Ngôn, Phó Chánh Văn phòng Chuyên trách Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM Thành phố làm Tổ trưởng Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp TP Hà Nội năm 2021.

Thảo Nguyên