sản phẩm thương hiệu
Sản phẩm nước mắm tham gia đánh giá, phân hạng đợt 1 năm 2021 ở Hà Tĩnh.

Theo đó, các địa phương có sản phẩm đưa vào đánh giá, phân hạng đợt 1 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh gồm các huyện, thị: Cẩm Xuyên, Hương Sơn, Thạch Hà, Nghi Xuân, Can Lộc, Lộc Hà, Hương Khê, Đức Thọ, Vũ Quang và thị xã Kỳ Anh.

Sản phẩm được đánh giá, phân hạng theo Bộ tiêu chí đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành và quy chế đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm của Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP tại quyết định số 173 của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) tỉnh Hà Tĩnh.

Từng thành viên Hội đồng sẽ chấm điểm độc lập thông qua phần mềm và được thực hiện công khai cả trực tiếp và trực tuyến trên các mạng xã hội đảm bảo kết quả khách quan, minh bạch.

 

Tại buổi đánh giá, các chủ thể có sản phẩm trình bày, giới thiệu sản phẩm trước Hội đồng. Sau đó, Hội đồng đánh giá thảo luận, chấm điểm sản phẩm theo các tiêu chí của Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP.

Ông Trần Huy Oánh, Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng đề nghị các thành viên Hội đồng thực hiện theo đúng quy chế đánh giá sản phẩm đã ban hành, làm việc hết sức trách nhiệm, công tâm, khách quan, khoa học như các lần trước vì một chương trình OCOP Hà Tĩnh ngày càng phát triển đúng với tinh thần “OCOP Hà Tĩnh - Chất lượng làm nên thương hiệu”.

Sau 3 năm triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm, đến nay, đã có 159 sản phẩm đạt chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên, trong đó có 7 sản phẩm đạt 4 sao.

Thảo Nguyên