thương hiệu quốc gia
Năm 2021, Hà Nội phấn đấu có khoảng 400 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên... (Ảnh minh họa)

Theo kế hoạch thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2021, TP Hà Nội đặt chỉ tiêu phấn đấu có khoảng 400 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên và 10 sản phẩm tiềm năng 5 sao tham gia đánh giá và phân hạng sản phẩm cấp quốc gia.

Cùng với đó, phát triển mới 30-40 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn thành phố.

 

Đáng chú ý, Hà Nội sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, hỗ trợ 1.054 sản phẩm của 255 chủ thể đã được thành phố phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng cấp thành phố tham gia các hoạt động kết nối giao thương, tiêu thụ sản phẩm.

Kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP được Hà Nội xây dựng với nhiều nội dung như: Xây dựng hệ thống chỉ đạo, thực hiện Chương trình OCOP từ thành phố đến cơ sở; tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Chương trình OCOP; đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng nguồn lực; triển khai đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP; phát triển, nâng cấp sản phẩm OCOP; tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP; nâng cao năng lực quản lý, kinh nghiệm triển khai Chương trình OCOP; kiểm tra, giám sát các chủ thể quản lý, duy trì, phát triển sản phẩm OCOP.

Để đạt được chỉ tiêu đề ra, TP Hà Nội yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã kiện toàn Ban Chỉ đạo, Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện, chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện, bố trí cán bộ theo dõi theo quy định. Bố trí nguồn lực cần thiết, sử dụng lồng ghép các nguồn vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để tổ chức triển khai thực hiện Chương trình OCOP. Đồng thời, tăng cường huy động các nguồn lực xã hội hóa để đa dạng hóa kinh phí triển khai Chương trình trên địa bàn…

Thảo Nguyên