hải quan
Ảnh minh họa

Triển khai đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của Tổng cục Hải quan theo Quyết định số 328/QĐ-BTC ngày 22/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt Đề án “Xác định chỉ số cải cách hành chính của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính”;

Tổ chức đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2021 đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục theo Quyết định số 1500/QĐ-TCHQ ngày 24/5/2019 của Tổng cục ban hành Chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính của Tổng cục Hải quan.

Tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hoàn thiện trình Lãnh đạo Bộ Tài chính phê duyệt Kế hoạch cải cách hiện đại hóa hải quan đến năm 2025.

 

Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch thực hiện đo thời gian giải phóng hàng theo phương pháp WCO cấp Cục, cấp Tổng cục năm 2022. Chính thức triển khai khảo sát mức độ hài lòng của doanh nghiệp về thực hiện thủ tục hành chính công qua Cơ chế một cửa quốc gia.

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp; Tiếp tục đảm bảo các công tác: quản lý, vận hành hệ thống CNTT tiếp tục hoạt động ổn định, an ninh, an toàn, hỗ trợ kịp thời và đắc lực cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục hải quan; công tác đảm bảo hạ tầng; công tác quản lý an ninh, thông tin.

Đặc biệt, tiếp tục thực hiện tốt vai trò điều phối trong việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN cụ thể: Xây dựng và hoàn thành cơ sở pháp lý phục vụ triển khai Cơ chế một cửa Quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN.

Triển khai kết nối, tích hợp Cổng thông tin một cửa quốc gia với Cổng dịch vụ công quốc gia theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ. Phối hợp với Ban thư ký ASEAN và các nước ASEAN để triển khai kết nối trao đổi tờ khai Hải quan ASEAN...

Hải Ngọc